Om behandlingen

Klassisk homøopatisk behandling er holistisk. Det homøopatiske lægemiddel som gives, hjælper kun, hvis det passer til hele det individuelle menneske. Det er ikke tilstrækkeligt, at det passer på nogle få kropslige symptomer. Derfor søger homøopaten gennem samtale og iagttagelse, at danne sig et "helhedsbillede" af mennesket, dvs. en forståelse af samspillet mellem menneskets fysiske-, følelsesmæssige- og mentale plan. Først når homøopaten har fået en forståelse af denne helhed, påbegyndes behandlingen. Kun dét lægemiddel, som passer på helhedsbilledet, starter en helbredelsesproces.

Konsultationen hos en klassisk homøopat er i højere grad end vi er vant til "Sandhedens time". Hvis man udelader noget eller opgiver urigtige oplysninger, giver man homøopaten et fejlagtigt arbejdsgrundlag, som blot vil gøre det sværere at finde det rette lægemiddel. Klientens egen motivation og deltagelse i processen er derfor af afgørende betydning for resultatet af behandlingen.
En Klassisk Homøopat er uddannet i og trænet til, at være behjælpelig med at finde ud af netop sammenhængen mellem det individuelle menneskes fysiske-, følelsesmæssige- og mentale plan og frem for alt, har han lægemidlet der vil vise om det er sandt. De oplysninger man giver den klassiske homøopat i konsultationen behandles fortroligt. En klassisk homøopat er underlagt alm. tavshedspligt. En klassisk homøopat bruger ikke modtagne oplysninger til at dømme eller bedømme - men udelukkende som hjælp til at finde det rette lægemiddel.

Hvis det er det sande og hele billede den klassiske homøopat har fået, vil klienten reagere på det tilsvarende homøopatiske lægemiddel med en helbredelsesproces, der helbreder klienten i det tempo og omfang som egen livskraft tillader.

Hvis det ikke er et sandt eller helt billede den klassiske homøopat har fået, er dosen for lille til at påføre klienten noget. Dvs. der vil ikke være nogen reaktion på midlet.

Hvis der er noget om sagen, uden at det dog er helt korrekt, vil man reagere på påvirkningen. Reaktionen vil dog i dette tilfælde være klientens egen reaktion og dermed være med til at bringe homøopaten på sporet af, hvad det så egentlig drejer sig om. Men uden overensstemmelse mellem middel og menneske, vil helbredelse ikke ske.

For nogle kræves der således en proces af selverkendelse i samarbejde med homøopaten, før brikkerne falder på plads til det billede, hvis modsvarende homøopatiske lægemiddel kan gøre helbredelsesprocessen færdig. Denne proces af selverkendelse kan være en hjælp i sig selv, men er sjældent nok til at kurere kropslige- og dybere psykiske problemer. Herved opnået bedring holder som regel kun kort og først når dét homøopatiske lægemiddel gives, der passer på hele mennesket, opnås en varig helbredelse.

Homøopaten ved fra sin Materia Medica og sin uddannelse, hvordan de forskellige symptomer hænger sammen hos forskellige mennesker, både fysisk, emotionelt og mentalt. Han kan derfor se hvad der passer sammen og hvad der ikke passer sammen hos den enkelte og derved i samarbejde med klienten, hurtigere finde den rette sammenhæng, end vedkommende selv ville kunne. Men vigtigst er, at homøopaten har midlet til at se om antagelsen var rigtig, for kun da indtræder en varig helbredelse.

I Klassisk Homøopatisk behandling bruger man ofte kun én dosis til at klare et helt sygdomsforløb. En dosis kan enten være én tablet eller et par dråber i munden. Lægemidlet optages gennem slimhinden i munden og aktiverer kroppens egne helbredende kræfter. Lægemidlet skal således kun starte denne proces ved at sætte organismen i stand til selv at genoprette sundheden. Det er menneskets egne selvhelbredende kræfter der, via et dynamisk samspil mellem underbevidsthed og immunforsvar, behandler årsagen til problemet. Symptomerne forsvinder af sig selv, når årsagen er fundet og behandlet.

Først efter nøje opfølgning og vurdering af reaktionen, beslutter homøopaten om yderligere ordination er nødvendig.

Ved akut sygdom er 1-2 kortvarige behandlinger oftest nok.

Ved kronisk sygdom er behandlingen afhængig af hvor stærkt immunforsvaret/psyken er og hvor længe mennesket har haft problemet. Antallet af behandlinger er derfor individuelt. Første konsultation varer ved kronisk sygdom normalt ca. 2 timer, medens efterfølgende konsultationer varer 1 time.
Ved kronisk sygdom går der ca. 1 måned mellem behandlingerne. Homøopaten skal have at vide, hvad der er sket siden sidst og vurdere om helbredelsesprocessen forløber som den skal, eller om noget skal ændres.

Ved akut sygdom forløber processen meget hurtigere. Det kan være fra nogle få timer til nogle få dage.

Om homøopaten

Blev Ingeniør Dia i 1975 og Klassisk Homøopat i 1984. Over 35 års fuld tids praksis med Klassisk Homøopati i egen klinik og undervist på Skolen for Klassisk Homøopati i 20 år. Forfatter til "Hypotesesamling - Primær Psora og miasmatisk dynamik", "Mennesket, Miasmen og Modaliteten - et Homøopatisk paradigme" og "Homøopatisk Posologi" - Homøopatisk Dosering. About the Homeopath

Priser og vilkår

Ved kroniske lidelser varer den første konsultation ca. 2 timer og prisen er kr. 1.600. Efterfølgende konsultationer varer ca. 1 time og prisen er kr.1.000. Priserne inkluderer lægemiddel (medicinen).
Da akut behandling oftest tager meget kortere tid er prisen oftest lavere.

Adressen er Stubbevej 25, Østby mark, 4050 Skibby. Det er ca. 12 Km syd for 'Frederikssund-broen' eller ca. 20 Km nord for Holbæk-motorvejen. Nærmeste offentlige transport, bus 318 Frederikssund-Skibby, holder ca. 2 Km fra Stubbevej 25.
Konsultationen er på 1. sal i godt ventileret lokale hvor rygning er tilladt.

Tvivl
Du er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. (kl.9-10) eller e-mail, hvis der opstår tvivlsspørgsmål eller andet i forløbet, som du ønsker klarhed over.
 

Bivirkninger ?

Ved akut behandling er der ingen bivirkninger.

Ved konstitutionel behandling er der, med de doseringer en Klassisk Homøopat fra SKH anvender, ingen bivirkninger i traditionel forstand. Men det er vigtigt at forstå, at der når helbredelsesprocessen er sat i gang, kan forekomme omplaceringer af de symptomer som klienten har i forvejen, før de endeligt forsvinder. Symptomerne vil oftest forskyde sig oppe fra og ned, inde fra og ud, fra mere vitale organer til mindre vitale organer og i omvendt kronologisk rækkefølge af den rækkefølge de oprindelig opstod i.

Ligeledes er det vigtigt at forstå, at uanset om klienten kun kommer for behandling af et kropsligt problem, er det i helbredelsesprocessen hele mennesket der styrkes, både kropsligt, emotionelt og mentalt.

 

Dokumentation for virkning af Klassisk homøopatisk behandling ?

Der er gennemført flere meta-undersøgelser som viser, at homøopatisk behandling har signifikant virkning i ca. 2/3 af de gennemførte kliniske studier.

I Norge er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der viser at ud af 118 brugere, som havde opsøgt homøopat, mente 91%, at de var blevet helbredt eller bedret (Christie, 1991).

En svensk undersøgelse udført af Alternativmedicinkomitteen viser, at 75% af de adspurgte rapporterede at de var blevet helbredt eller bedret ved homøopatisk behandling (Bruset, 1991).

Følgende er citater fra:
"En undersøgelse af Klassisk Homøopati, Teorier, praksis og brugererfaringer, Helle Egebjerg Andersen, København 1999":

Homøopaterne, som indgår i undersøgelsen, er alle undervisere på og/eller uddannet på Skolen for Klassisk Homøopati i Danmark, og arbejder ud fra de retningslinier, som Dansk Selskab for Klassisk Homøopati har fastsat.

Spørgeskemaundersøgelsen bestod af 2 dele. I del 1 er indsamlet data fra samtlige brugere, der i perioden 1/2-1994 til 1/2-95 var startet i behandling hos 7 homøopater. I del 2 er indsamlet data fra brugere, der ud fra homøopaternes vurdering havde fået noget positivt ud af behandlingen og disse brugere var startet eller var stadig i behandling i perioden 1/2-92 til 1/2-94.

Hvem bruger Klassisk homøopatisk behandling mht. alder og helbredsproblem ?
Den største andel (67%) af brugerne var i alderen fra 20 til 49 år, fordelt på følgende aldersgrupper: 20-29 år: 18%, 30-39 år: 28% og 40-49 år: 21%.

Undersøgelsen har vist, at størstedelen (77%) af brugerne henvendte sig med et fysisk problem som det vigtigste problem. De hyppigste fysiske problemer var smerter (13%), hudproblemer (14%), infektioner (12%) og astma/allergi (12%).

Halvdelen af brugerne henvendte sig desuden med et andet problem; 50% af disse problemer var psykiske problemer.

Til sammenligning viser en undersøgelse fra Norge, at de hyppigste plager, brugere opsøger homøopatisk behandling for, er muskel-og skeletsygdomme (ca. 15%), luftvejslidelser (ca. 10%), mave-tarmsygdomme (ca. 10%) og psykiske plager (ca. 10%) (Lærum, 1985).

Størstedelen af brugerne havde haft det vigtigste problem i under 1 år (33%) eller over 5 år (37%), da de henvendte sig til homøopaten.

I del 1 viser undersøgelsen, at 73% af brugerne har erfaret en bedring mht. det vigtigste problem, de henvendte sig med. 18% anfører, at problemet er helt væk, og 38% anfører, at problemet ikke er helt væk, men meget bedret. 17% anfører, at problemet kun er lidt bedret. Brugernes vurderinger afspejler et længere tidsforløb, og i de fleste tilfælde et længere behandlingsforløb. Yderligere har en tredjedel af brugere af klassisk homøopati tidligere anvendt etablerede behandlinger, der ikke har hjulpet dem.

Det er indenfor samtlige opstillede sygdomskategorier, at der er erfaret bedring.

At det er ca. 70% af brugerne, der har erfaret en bedring viser sig også mht. til reduktion af medicinforbrug.

Af de 34% af brugerne, som brugte medicin for deres vigtigste problem, inden de startede på homøopatisk behandling, anfører 38%, at de ikke længere bruger medicin for problemet, og 32% anfører, at de bruger mindre medicin for problemet.

Desuden viser undersøgelsen, at 56% af brugerne ikke længere tænker på, eller tænker mindre på, det vigtigste problem i forhold til, før den homøopatiske behandling blev startet.

Det billede, undersøgelsen tegner mht., at det er 73% af brugerne, der har erfaret en bedring med det vigtigste problem de opsøgte behandling for, genfindes også i en undersøgelse fra 1991 af brugeres erfarede virkninger af alternative behandlingsformer (Launsø, 1995).

I del 2 har 90% af brugerne erfaret en bedring med det vigtigste problem. 33% har erfaret, at det er helt væk; 55% at det ikke er helt væk, men meget bedret, og 2% har erfaret, at problemet kun er lidt bedret. Af de 36%, som brugte medicin for problemet, bruger 75% ikke længere medicin (53%) eller mindre medicin (22%) for problemet, efter den homøopatiske behandling.

71% tænker ikke længere (27%) eller mindre (43%) på problemet. 59% af brugerne i del 2 har erfaret, at der begyndte at ske en ændring med deres problem inden for den første måned, og 12% erfarede allerede en ændring inden for det første døgn.

I del 2 angiver 85% af brugerne, at de er tilfredse med den virkning de på besvarelsestidspunktet havde opnået med den homøopatiske behandling. 12% angiver at de er delvis tilfredse, og 2% er ikke tilfredse.

Hvilke ændringer har brugere erfaret efter, at de er startet på klassisk homøopatisk behandling?

Spørgeskemaundersøgelsen for del 1's vedkommende tegner følgende billede af brugeres erfarede ændringer efter startet homøopatisk behandling:

Spørgeskemaundersøgelsen for del 2's vedkommende tegner følgende billede af brugeres erfarede ændringer efter påstartet homøopatisk behandling:

Spørgeskemaundersøgelsen (del 1) tegner endvidere følgende billede af brugeres hyppigst erfarede ændringer indenfor en række områder, som homøopater anser som udtryk for øget følelsesmæssig og mental sundhed:

Desuden viser undersøgelsen, at der indenfor en række fysiske, følelsesmæssige og mentale problemer er erfaret bedring, hvor de hyppigste mht. følelsesmæssige problemer er: utilfredshed, irritabilitet, nervøsitet, depression og opgivelse (ligegyldighed, apati). Mht. fysiske problemer: hudproblemer, slimhindeproblemer, og problemer med leveren og mavetarmsystemet. Mht. mentale problemer: små-distræthed, glemsomhed, koncentrationsbesvær og åndsfravær. Undersøgelsen viser, at for brugere, der indgår i del 2, er det stort set de samme ændringer, der hyppigst erfares; dog er hyppigheden af de fleste ændringer ca. 30% større end i del 1. I del 2 har ca. to tredjedele (67%) erfaret, at de har fået mere overskud (energi) i hverdagen; hvilket også er den hyppigst erfarede ændring (50%) i del 1. Lidt under halvdelen (45%) af brugere i del 1 er tilfredse med den virkning, de på besvarelsestidspunktet havde opnået med den homøopatiske behandling. 31% er delvis tilfredse, og 20% er ikke tilfredse. Størstedelen (85%) af brugerne, der indgår i del 2 er tilfredse med den virkning, de på besvarelses­tidspunktet havde opnået med den homøopatiske behandling. 12% er delvis tilfredse, og 2% er ikke tilfredse.

Sammenfatning og vurdering af behandlingsforløbene
De psykiske ændringer, flere af brugerne har erfaret, kan karakteriseres ved, at de har fået større selvtillid, fået mere mod, gør oftere ting, som de har lyst til; de søger i højere grad at ændre på ting, som de er utilfredse med; de søger i højere grad at skabe glæde for både sig selv og andre; de accepterer mere sig selv, som de er, og giver i højere grad udtryk for den, de i virkeligheden er. De er mindre bekymrede i det daglige, er blevet bedre til at give udtryk for deres følelser, er blevet mere kreative, finder oftere nye måder at løse problemer på, de har fået bedre søvnkvalitet, bedre humør, større livsglæde, mere overskud i hverdagen, og er blevet mere afklarede i relation til andre mennesker.